نرم افزار ارزشیابی عملکرد 360 درجه

نرم افزار ارزشیابی عملکرد 360 درجه

منظور از ارزشیابی عملکرد فرآیندی است که بوسیله آن کارکنان در فواصل معینی و به صورت رسمی،مورد ارزیابی قرار می گیرند.شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آنها و از این طریق،ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان،از جمله علل اصلی ارزیابی عملکرد است. یکی از اهداف نهایی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران در سازمان، بهبود و عملکرد سازمان می باشد. لذا تهیه شاخص های ارزیابی از نتیجه جاری سازی برنامه ها و استراتژی کلان سازمان در سطوح لایه های عملیاتی و کارشناسی است. ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف اثربخشی فعالیت هاست. منظور از اثر بخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات است. ارزشیابی ابزار موثری در مدیریت منابع انسانی است که با انجام صحیح و منطقی آن، ضمن آن که سازمانها با کارایی به اهداف خود می رسند، منافع کارکنان نیز تامین می گردد.در این راستا شرکت پیشگامان آسیا اقدام به تولید نرم افزاری جهت ارزیابی عملکرد در سازمان ها نموده است.این نرم افزار جهت ارزیابی عملکرد کارکنان با هدف بهبود عملکرد و اثربخشی کارکنان و پی بردن به نقاط قوت و ضعف منابع انسانی طراحی شده است و امکان ارزیابی عملکرد کارکنان را به صورت 360 درجه و تحت وب بر اساس سیاست های سازمان برای مدیران فراهم می آورد.

قابلیت های نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

 • تحت وب
 • تعریف چارت سازمانی
 • تعریف گروه
 • تعریف کاربران
 • تعریف نوع موقعیت شغلی
 • تعریف نوع ارزیابی
 • تعریف انواع امتیازدهی
 • مدیریت شاخص های ارزیابی و تعیین ضریب وزنی آنها
 • مدیریت نوع ارزشیابی
 • مدیریت نوع ارزشیاب
 • مدیریت ارزشیابی های تعریف شده
 • مدیریت عملیات و زمان بندی اجرایی
 • انتخاب مجدد مرجع ارزشیابی
 • مدیریت اعتراضات
 • گزارش گیری
 • گزارش کارنامه عملکرد
 • گزارش پیشرفته
 • گزارش رتبه بندی شاخص ها
 • گزارش رتبه بندی پرسنل در یک ارزشیابی
 • گزارش مانیتورینگ عملیات
 • مدیریت عملیات و زمان بندی اجرایی ارزیابی
 • ارزیابی های همزمان و متفاوت
 • Role based بودن نرم افزار (تفکیک امکان دسترسی با توجه به نقش هر فرد)
 • بهره‌گيري از ماژول فرم ساز(امکان طراحی انواع فرم های ارزیابی عملکرد سازمان)
 • بهره گیری از ماژول گزارش ساز(انواع گزارشات پویا)

مزایای نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

 • جمع آوری اطلاعات ضروری در باره نیروهای شاغل در سازمان
 • سهولت دسترسی مدیران به اطلاعات
 • سهولت در تصمیم گیری جهت بالا بردن کمیت و کیفیت کار کارکنان
 • اثربخشی و کارایی منابع انسانی و در راستای آن سازمان
 • افزایش انگیزه در منابع انسانی