تماس با ما

تماس با ما

 • موسس و مدیر عامل
  آقای محمود رضا رفیعی
  موسس و مدیر عامل 07132346102 - 07132346202
 • سیستم های کنترل تردد و RFID
  آقای محمد رفیعی
  سیستم های کنترل تردد و RFID 02144618694 - 09128388240
 • مدیر پشتیبانی
  آقای سید کمال ساجدی راد
  پشتیبانی 07132346102 داخلی107
 • مدیر امور اداری
  سرکار خانم کریم آقایی
  امور اداری 07132346102 داخلی 1
 • مدیر بازرگانی
  سرکار خانم عرب
  فروش 07132346102 داخلی106
 • فرزانه رفیعی
  سرکار خانم رفیعی
  کارت هوشمند 09177178241- 07132294708

ارتباط با ما